Embajada en República Checa

Vacante asistente para Sección Cultural

Fecha de actualización: 07/01/2022

ČESKÁ VERZE NÁSLEDUJE

 

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

 

VACANTE ASISTENTE TAREAS CULTURALES/COMERCIALES

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN LA REPÚBLICA CHECA

 

La Embajada de la República Argentina en la República Checa ha iniciado un proceso de identificación y selección de interesados para cubrir una vacante para las secciones Cultural y Comercial.

 

La fecha límite para remitir solicitudes es el 1° de febrero de 2022 a las 23:59, horario de Praga.

 

Perfil del puesto

 

El puesto consiste en una vacante de asistente tiempo completo para la Sección Cultural y para tareas de apoyo en la Sección Comercial. Eventualmente podría incluir soporte a las secciones Consular o Administrativa.

 

En particular:

- Planificar, organizar y ejecutar eventos de promoción cultural y comercial organizados por la Embajada.

- Realizar tareas básicas de diseño gráfico y audiovisual para la promoción de los eventos de la Embajada.

- Interpretar, traducir y elaborar información en idioma checo y en español, en particular sobre la normativa argentina y checa.

- Comunicarse con la comunidad argentina, con autoridades checas y con autoridades argentinas relacionadas al ámbito cultural.

- Contar con conocimientos básicos sobre estadísticas comerciales, manejo y procesamiento de datos e información comercial y capacidad para elaborar informes en español.

- Mantener contactos fluidos con importadores, distribuidores, proveedores y aquellas personas de interés para actividades de promoción comercial.

- Atender consultas por teléfono, correo electrónico y de manera presencial con exportadores argentinos.

- Realizar tareas administrativas en las respectivas secciones, atendiendo consultas por teléfono, correo electrónico y de manera presencial.

- Otro tipo de tareas afines que la Embajada requiera.

 

Requisitos excluyentes

 

- Ser nacional de alguno de los países que conforman el espacio Schengen o contar con residencia legal vigente en la República Checa al momento de la postulación.

- Estudios secundarios completos.

- Nivel avanzado escrito y oral de los idiomas checo y español. Habilidad para comprender de manera autónoma manuales de trabajo en español.

- Gran capacidad para desarrollar tareas administrativas y de organización del trabajo. Se requiere nivel intermedio de Windows, Microsoft Word y Microsoft Excel y aplicaciones de correo electrónico. Habilidad para aprender rápidamente a utilizar nuevas herramientas informáticas.

- Capacidad de recabar y transmitir información de manera clara y precisa.

 

Cualidades adicionales valoradas para el puesto

 

- Estudios terciarios o universitarios completos o incompletos relacionados a las tareas que requiere el perfil.

- Experiencia en puestos relacionados a temas culturales y comerciales.

- Dominio de programas de diseño gráfico y audiovisual.

- Dominio del idioma inglés.

 

Condiciones de trabajo

 

Completado satisfactoriamente el período de prueba, el puesto será de carácter permanente. Las condiciones están regidas por la normativa laboral checa. Se propone una oportunidad de trabajo en un ambiente colaborativo y dinámico.

 

Proceso de selección

 

Los/as interesados/as deberán remitir su Curriculum Vitae (antecedentes profesionales) a la casilla eches-convocatorias@cancilleria.gov.ar . No se aceptarán contactos a otras direcciones de correo electrónico, por vía telefónica o presencial.

 

La información suministrada en el Curriculum Vitae tendrá el carácter de declaración jurada. De detectarse alguna falsedad, el/la candidato/a será retirado/a del proceso de selección.

 

A los candidatos pre-seleccionados se les solicitará, con posterioridad, la documentación que respalde los antecedentes y las calificaciones mencionadas en su Currículum Vitae.

 

Aquellas competencias técnicas, tales como los conocimientos de idiomas y de informática, que a juicio de la Embajada no sean suficientemente acreditadas mediante certificados, serán evaluadas durante el proceso de selección.

 

 

ČESKÁ VERZE

 

PROSÍME O ROZESLÁNÍ

 

PRACOVNÍ POZICE ASISTENTA KULTURY/OBCHODU

 

VELVYSLANECTVÍ ARGENTINSKÉ REPUBLIKY

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Velvyslanectví Argentinské republiky v České republice vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta pro kulturní a obchodní oddělení.

 

Lhůta pro podání žádostí končí dne 1. února 2022 ve 23:59 hodin pražského času.

 

Náplň činnosti

 

Pozice je na plný úvazek a spočívá v plnění úkolů v Kulturním oddělení a výpomoc v Obchodním oddělení. Eventuální výpomoc v Konzulárním nebo Administrativním oddělení není vyloučena.

 

 

Pracovník na této pozici bude zejména:

- plánovat, organizovat a realizovat akce na podporu kultury a obchodu pořádané zastupitelským úřadem.

- provádět základní grafické a audiovizuální práce pro propagaci akcí zastupitelského úřadu.

- tlumočit, překládat a připravovat podklady v češtině a španělštině, zejména o argentinských a českých předpisech.

- komunikovat s argentinskou komunitou, s českými úřady a s argentinskými úřady z kulturní oblasti.

- uplatňovat základní znalosti statistik obchodu, spravovat a zpracovávat data a obchodní informace a připravovat zprávy ve španělštině.

- udržovat plynulé kontakty s dovozci, distributory, dodavateli a dalšími osobami relevantními pro Obchodní oddělení.

- odpovídat na dotazy od argentinských vývozců telefonicky, e-mailem nebo osobně.

- provádět administrativní úkoly v příslušných sekcích, odpovídat na dotazy telefonicky, e-mailem a osobně.

- plnit další související úkoly dle potřeb zastupitelského úřadu.

 

Nezbytné předpoklady uchazeče

 

- státní příslušnost některého ze států Schengenského prostoru, nebo mít platné povolení k pobytu v České republice v době účasti na výběrovém řízení.

- ukončené středoškolské vzdělání.

- pokročilá úroveň písemného a ústního projevu v českém a španělském jazyce. Schopnost samostatného porozumění pracovním manuálům ve španělském jazyce.

- vysoká úroveň schopnosti plnění administrativních úkolů a organizace práce. Střední úroveň ovládání programů Windows, Microsoft Word a Microsoft Excel a aplikací elektronické pošty. Schopnost rychle se učit používat nové programy.

- schopnost shromažďovat a předávat informace jasným a přesným způsobem.

 

Doplňující předpoklady hodnocené pro přijetí na uvedenou pozici

 

- úplné nebo neúplné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání související s požadovanou náplní činnosti

- praxe na pozicích spojených s kulturními a obchodními záležitostmi

- olvádání programů grafického a audiovizuálního designu.

- znalost anglického jazyka

 

Pracovní podmínky

 

Po úspěšném završení zkušební doby nabízíme trvalý pracovní poměr. Pracovní podmínky se řídí českými pracovně právními předpisy. Nabízí se pracovní příležitost v dynamickém a spolupracujícím kolektivu.

 

Průběh výběrového řízení

 

Zájemci zašlou svůj životopis na e-mail: eches-convocatorias@cancilleria.gov.ar. Do výběrového řízení nebudou zařazeni uchazeči, kteří své CV zašlou na jiné e-mailové adresy než je výše uvedená, případně se o místo budou ucházet telefonicky nebo osobně.

 

Informace uvedené v životopise budou mít charakter čestného prohlášení. Zjistí-li se, že jsou v něm uvedeny nepravdivé údaje, bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen.

 

Předběžně vybraní uchazeči budou následně požádáni o doložení dokumentace potvrzující údaje a vzdělání uvedené v životopisu.

 

Technické dovednosti, jako jsou jazykové znalosti a počítačové dovednosti, které podle názoru velvyslanectví není možné dostatečně prokázat na základě certifikátů, budou prověřeny během výběrového řízení.

agencia argentina de inversiones y comercio internacional

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular