Embajada en República Checa

VACANTE TEMPORAL ASISTENTE SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

Fecha de Publicación : 02/09/2022

ČESKÁ VERZE NÁSLEDUJE

 

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

 

VACANTE TEMPORAL

ASISTENTE SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN LA REPÚBLICA CHECA

 

La Embajada de la República Argentina en la República Checa ha iniciado un proceso de identificación y selección de interesados para cubrir una vacante temporal para la Sección Económica y Comercial.

 

La fecha límite para remitir solicitudes es el 20 de septiembre del 2022 a las 23:59, horario de Praga.

 

Perfil del puesto

 

El puesto consiste en una vacante temporal de asistente a tiempo completo para la Sección Económica y Comercial de la Embajada.

 

En particular, el perfil requiere:

- Recabar, interpretar, traducir y elaborar información técnica sobre economía y comercio internacional en idiomas checo y español.

- Mantener actualizada la base de datos comercial de la Embajada.

- Planificar, organizar y ejecutar eventos de promoción comercial organizados por la Embajada.

- Comunicarse con empresarios, autoridades checas y autoridades argentinas relacionadas al ámbito comercial.

- Realizar tareas básicas de diseño gráfico para la promoción de los eventos comerciales de la Embajada.

- Atender y realizar seguimientos de consultas por teléfono, correo electrónico y de manera presencial.

- Asistir a otras áreas de la Embajada en los casos que le sea requerido.

 

Requisitos excluyentes

 

- Nivel avanzado escrito y oral de los idiomas checo y español.

- Ser nacional de alguno de los países que conforman el espacio Schengen o contar con residencia legal vigente en la República Checa al momento de la postulación.

- Estar cursando el último año de o haber finalizado estudios universitarios en economía, comercio internacional o carreras afines.

- Capacidad para desarrollar tareas administrativas y de organización del trabajo. Se requiere nivel intermedio de Windows, Microsoft Word y Microsoft Excel y aplicaciones de correo electrónico.

- Capacidad de recabar y transmitir información de manera clara y precisa.

 

Cualidades adicionales (no excluyentes) valoradas para el puesto

 

- Experiencia en puestos similares.

- Dominio del idioma inglés.

 

Condiciones de trabajo

 

Se trata de una vacante temporaria. Las condiciones están regidas por la normativa laboral checa. Se propone una oportunidad de trabajo en un ambiente colaborativo y dinámico.

 

Proceso de selección

 

Los/as interesados/as deberán remitir su Curriculum Vitae (antecedentes profesionales) a la casilla eches-convocatorias@cancilleria.gov.ar . No se aceptarán contactos a otras direcciones de correo electrónico, por vía telefónica o presencial.

 

La información suministrada en el Curriculum Vitae tendrá el carácter de declaración jurada. De detectarse alguna falsedad, el/la candidato/a será retirado/a del proceso de selección.

 

A los/as candidatos pre-seleccionados se les solicitará, con posterioridad, la documentación que respalde los antecedentes y las calificaciones mencionadas en su Currículum Vitae.

 

Aquellas competencias técnicas, tales como los conocimientos de idiomas y de informática, que a juicio de la Embajada no sean suficientemente acreditadas mediante certificados, serán evaluadas durante el proceso de selección.

 

La Embajada solo contactará a aquellos candidatos que sean preseleccionados.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

ČESKÁ VERZE

 

PROSÍME O SDÍLENÍ

 

DOČASNÁ PRACOVNÍ POZICE ASISTENTA EKONOMIE A OBCHODU

 

VELVYSLANECTVÍ ARGENTINSKÉ REPUBLIKY

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Velvyslanectví Argentinské republiky v České republice vyhlašuje výběrové řízení na dočasnou pozici asistenta pro ekonomické a obchodní oddělení.

 

Lhůta pro podání žádostí končí dne 20. září 2022 ve 23:59 hodin středoevropského času.

 

Náplň činnosti

 

Jedná se o dočasně volné pracovní místo asistenta na plný úvazek a spočívá v plnění úkolů v ekonomickém a obchodním oddělení.

 

Pracovník na této pozici bude zejména:

- shromažďovat, tlumočit, překládat a zpracovávat odborné informace z oblasti ekonomie a mezinárodního obchodu v českém a španělském jazyce.

-  udržovat aktuálnost obchodní databáze velvyslanectví.

- plánovat, organizovat a realizovat akce na podporu obchodu pořádané velvyslanectvím

- komunikovat s podnikateli, s českými úřady a s argentinskými úřady z obchodní oblasti.

- provádět základní grafické práce pro propagaci obchodních akcí zastupitelského úřadu.

- odpovídat na dotazy telefonicky, e-mailem nebo osobně.

- plnit další související úkoly dle potřeb zastupitelského úřadu.

 

 

 

Nezbytné předpoklady uchazeče

 

- pokročilá úroveň písemného a ústního projevu v českém a španělském jazyce.

- státní příslušnost některého ze států Schengenského prostoru, nebo mít platné povolení k pobytu v České republice v době účasti na výběrovém řízení.

- být v posledním ročníku nebo mít ukončené vysokoškolské studium ekonomie, mezinárodního obchodu nebo příbuzných oborů.

- schopnosti plnění administrativních úkolů a organizace práce. Střední úroveň ovládání programů Windows, Microsoft Word a Microsoft Excel a aplikací elektronické pošty.

- schopnost shromažďovat a předávat informace jasným a přesným způsobem.

 

Doplňující předpoklady (nikoliv výhradní) hodnocené pro přijetí na uvedenou pozici

 

- zkušenosti na obdobných pozicích

- znalost anglického jazyka

 

Pracovní podmínky

 

Jedná se o dočasně volnou pozici. Pracovní podmínky se řídí českými pracovně právními předpisy. Nabízí se pracovní příležitost v dynamickém a spolupracujícím kolektivu.

 

Průběh výběrového řízení

 

Zájemci zašlou svůj životopis na e-mail: eches-convocatorias@cancilleria.gov.ar. Do výběrového řízení nebudou zařazeni uchazeči, kteří své CV zašlou na jiné e-mailové adresy než je výše uvedená, případně se o místo budou ucházet telefonicky nebo osobně.

 

Informace uvedené v životopise budou mít charakter čestného prohlášení. Zjistí-li se, že jsou v něm uvedeny nepravdivé údaje, bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen.

 

Předběžně vybraní uchazeči budou následně požádáni o doložení dokumentace potvrzující údaje a vzdělání uvedené v životopisu.

 

Technické dovednosti, jako jsou jazykové znalosti a počítačové dovednosti, které podle názoru velvyslanectví není možné dostatečně prokázat na základě certifikátů, budou prověřeny během výběrového řízení.

 

Velvyslanectví bude kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří se dostanou do užšího výběru.

agencia argentina de inversiones y comercio internacional

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular